Sluiten
Productpagina bekijken

Solo PU Gietvloeren

Solo Minimal

Solo Milestone

Algemene voorwaarden van:

Ter Wielen Vloertechniek B.V. t.h.o.d.n. SOLO Gietvloeren De Hofstede 39 4033 BV Lienden
Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden Nederland: 11065999

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Ter Wielen Vloertechniek B.V. t.h.o.d.n. SOLO Gietvloeren, gevestigd te Lienden, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de gebruiker voor de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen en benodigdheden alsmede los te verkopen materialen en benodigdheden.
6. Door de gebruiker te vervaardigen of door de wederpartij verstrekte berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deelbestellingen en/of deelopdrachten of vervolgopdrachten.
9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht of bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.  4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave begrepen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen. 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de aanbieding of de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen: a. funderings-, metsel-, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook; b. het vlak maken (egaliseren), schoonmaken of anderszins voorbehandelen van de ondergrond; c. het maken van luiken of uitsparingen, het aflakken van vloeren, het afdekken van afgewerkte vloeren, het ontruimen van ruimten en het verplaatsen van meubilair. 5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten. 6. Getoonde en/of verstrekte monsters/ samples op maat en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, structuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 7. De in het vorige lid genoemde monsters, samples op maat en modellen blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd. 8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker. 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid van dit artikel genoemde werkdagen, is de gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief. 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen door de gebruiker te verrichten werkzaamheden op het gebied van het egaliseren van vloeren en/of reparaties aan ondervloeren op regiebasis worden uitgevoerd. 5. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 6. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 7. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij. 8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet er voor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; b. hij de gebruiker uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeert over de definitieve kleurstelling(en) van de te leveren vloer(en) – al dan niet op basis van een door de gebruiker aangeleverd kleursample op maat; c. hij de laatste details/ wensen uiterlijk aan de gebruiker meldt tijdens het bezoek van diens projectleider voorafgaand aan de werkzaamheden; d. hij uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden eventuele verschuivingen in de planning aan de gebruiker meldt; e. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden verricht (de werklocatie). Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een bedrijfsruimte, moet deze bedrijfsruimte gedurende de werkzaamheden voor het publiek gesloten zijn; f. indien ook derden op de werklocatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; g. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; h. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen. De werklocatie moet in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg te beschikken die met grote vrachtwagens bereden kan worden. Transport van materialen en hulpmiddelen vindt plaats met lange afstand vrachtwagens die niet zijn voorzien van aandrijving op alle wielen. De wederpartij moet er voor zorgen dat problemen bij de aanvoer van materialen en hulpmiddelen vermeden worden. Indien er, bijvoorbeeld, sprake is van uitvoering van werkzaamheden aan toegangswegen is de gebruiker gerechtigd de hierdoor veroorzaakte wachttijden op basis van het door de gebruiker gehanteerde gebruikelijke uurtarief bij de wederpartij in rekening te brengen; i. ingeval de werkzaamheden op een andere verdieping dan de begane grond moeten plaats vinden, de voor het verticaal transport van de hulpmiddelen en materialen benodigde takels, hijskranen, goederenliften e.d. aanwezig zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij; j. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals (kracht)stroom, gas, (schoon) water e.d. en er voldoende verlichting (bouwlampen) op de locatie aanwezig is en functioneert. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij; k. de werklocatie moet bij aanvang van de levering en/ of de werkzaamheden vrij zijn van overtollige materialen, puin e.d.; l. de werklocatie geheel wind- en waterdicht is, maar hier wel voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn; m. de werklocatie veilig is voor de werknemers van de gebruiker/ de door de gebruiker ingeschakelde derden; n. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines; o. op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; p. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij moet er bovendien voor zorgen dat: a. een nieuw aangebrachte dekvloer voldoende droog is. De gebruiker kan de SOLO Gietvloer aanbrengen bij een resterend vochtpercentage van 1) 2,5% bij zandcement, 2) 0,5% bij anhydriet en 3) 2,5% bij beton. Het vochtpercentage wordt door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de gebruiker. De gebruiker beoordeelt vervolgens of de ondergrond voldoet aan de gestelde eis. Als de dekvloer onvoldoende droog is, is dit niet aan de gebruiker te wijten: de gebruiker produceert zelf geen vocht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; b. de ondervloer vlak, heel (geen gaten), schoon en volledig ontruimd is. Eventuele beschadigingen in de ondervloer moeten tijdig (in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden) aan de projectleider worden gemeld; c. de vloerverwarming zowel het opstookprotocol van de leverancier als het volgende opstook- en afkoelprotocol heeft doorlopen: – dag 1: watertemperatuur op 20° C; – dag 2: watertemperatuur op 25° C; – dag 3: watertemperatuur op 30° C; – dag 4: watertemperatuur op 35° C; – dag 5: watertemperatuur op 40° C; – dag 6: watertemperatuur op 40° C; – dag 7: watertemperatuur op 35° C; – dag 8: watertemperatuur op 30° C; – dag 9: watertemperatuur op 25° C; – dag 10: watertemperatuur op 20° C; – dag 11: herhalen of beëindigen protocol. De gebruiker adviseert het gehele protocol – indien mogelijk – te herhalen. Bij dit protocol moet de watertemperatuur worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. De wederpartij moet de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel houden d. de vloerverwarming is uitgeschakeld; e. stucwerk voldoende droog is (advies: doorlooptijd van 1 week tussen stucwerk en aanbrengen van de SOLO Gietvloer); f. de filmlaag voor aanvang van de werkzaamheden (middels schuren) is verwijderd ingeval er sprake is van een anhydrietvloer; g. binnendeuren zijn verwijderd; h. de werklocatie gelijkmatig gestookt wordt, waarbij de ondergrondtemperatuur minimaal 15 graden Celsius moet bedragen; i. de kamertemperatuur bij het aanbrengen van de vloer minimaal 18 graden Celcius bedraagt j. de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de werkzaamheden moeten worden verricht maximaal 80% is. De relatieve luchtvochtigheid wordt door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de gebruiker. De gebruiker beoordeelt vervolgens of deze luchtvochtigheid voldoet aan de gestelde eis. De wederpartij moet er voor zorg te dragen dat ook na de werkzaamheden de relatieve luchtvochtigheid op het genoemde peil wordt gehouden; k. de aangebrachte SOLO Gietvloer 24 uur kan uitharden. Binnen deze termijn mag de vloer niet worden betreden. De gebruiker adviseert de vloer binnen deze termijn ook niet te bekijken om te voorkomen dat stof/ ander vuil in/ op de vloer belandt. Na 24 uur kan de vloer worden betreden, voorzichtigheidshalve eerst zonder schoeisel. Na 48 uur kan de vloer weer in gebruik worden genomen; l. indien er werkzaamheden moeten plaatsvinden op een SOLO Gietvloer, deze vloer wordt afgedekt met kleurloos/ inktvrije stucloper. Het stucloper mag niet nat worden of met lijm/ tape op de vloer worden bevestigd; m. eventueel al aangebrachte RVS-plinten worden beschermd met folie; n. bij een gewenste plintloze aansluiting de randstroken worden afgewerkt en het stucwerk strak tot aan de dekvloer is aangebracht voor het beste resultaat. Indien de afwerking niet voldoende strak is en de gebruiker hiervoor moet zorgen, is de gebruiker gerechtigd dit als meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen; o. indien de SOLO Gietvloer moet aansluiten op douchedrains/ doucheputten, de dekvloer zodanig wordt aangeboden dat de douchedrain/ doucheput maximaal 2 mm boven de vloer uitsteekt. De te plaatsen douchedrains/ doucheputten moeten minstens 5 cm uit de muur worden geplaatst. De gebruiker wijst er op dat de SOLO Gietvloer geen afschot kan creëren, maar het afschot wel kan volgen. Om het afschot te volgen mag het afschot maximaal 1,5 cm per 1,20 meter betreffen. De vloeibare gietvloer heeft een licht egaliserende werking, hierdoor bestaat de kans dat het afschot wordt verminderd.

3. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

4. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, het maken van een nieuwe planning of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke
te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 4. In afwijking van het vorige lid van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 5. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport. 6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument. 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen. 8. Indien de wederpartij na verloop van de in het vorige lid van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens of bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen; b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 3. De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen of zaken zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen. 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een specifieke vlakheidklasse zijn overeengekomen, volgt een kunststof gietvloer altijd de contouren van de ondergrond. 6. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven of gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden. 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, beschadigingen en/of afwijkingen in kleuren, hoeveelheden, soorten en afmetingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden. 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden of worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en minimale hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren e.d. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 7. Het vorige lid van dit artikel geldt niet voor de consument. 8. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van voornoemde materialen. 11. Geen klachten zijn mogelijk bij geringe bewegingen en/of geluiden als gevolg van de natuurlijke werking of overeengekomen legwijze (bijvoorbeeld “zwevend” leggen van parketvloeren) van de vloer. 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen of kleine kleurverschillen tussen een door de gebruiker aangeleverd sample op maat en de kleur van de daadwerkelijke SOLO Gietvloer.
13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en/of haarden. 14. Geen klachten zijn mogelijk over haartjes, (ingevallen) vuiltjes, krasjes en bultjes in de SOLO Gietvloer of (kleine) spatjes (in de omgeving van de vloer) als gevolg van het gieten van de (vloeibare) vloer. De gebruiker benadrukt dat hij altijd naar de hoogste kwaliteit streeft, maar de SOLO Gietvloer blijft handwerk. 15. Indien de gebruiker reparaties verricht aan bestaande vloeren, zijn geen klachten mogelijk ten aanzien van eventuele verschillen of afwijkingen in kleur(en), kleursamenstellingen, materialen en/of structuur ten opzichte van de rest van de vloer. 16. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen of werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde en de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. 3. Op alle vloeren verleent de gebruiker een in 5 jaar afbouwende garantie in die zin dat de wederpartij na één jaar nog 80% vergoedt krijgt, na 2 jaar nog 60% vergoedt krijgt etc. totdat er na 5 jaar geen vergoeding meer aan de orde is. Deze garantieperiode gaat in na oplevering van het werk. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden moet de wederpartij zich houden aan de adviezen en instructies van de gebruiker. 4. Uitgesloten van de garantie zijn: a. mechanische beschadigingen en krassen; b. lichte spaanslagen, lichte rolbanen en het aanzetten van de topcoat; c. de vloeistofdichtheid van de SOLO Gietvloer en/ of wandafwerking in doucheruimtes, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen; d. scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose; e. slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen; f. decontaminatie vanuit de ondergrond (de kunststofvloer zit in dit geval nog vast aan de ondervloer, maar de ondergrond is intern van elkaar los geraakt);   g. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer). Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegende ondergrond verlaagd. De gebruiker kan echter niet garanderen dat dit niet gebeurt;   h. scheuren en/of adervorming als gevolg van een bewegende/ scheurende ondergrond. De gebruiker kan niet garanderen dat hij dit kan voorkomen;   i. verkleuringen van de SOLO Gietvloer en de laklaag, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;   j. het doortekenen in de SOLO Gietvloer door beweging/ schade in het vloerverwarmingsysteem van de wederpartij. 5. Om er voor te zorgen dat de SOLO Gietvloer in een goede conditie blijft, moet de wederpartij er voor zorgen dat deze vloer zoveel mogelijk wordt vrijgehouden van: a. metaal en roest; b. rubbers (bijvoorbeeld banden van kinderwagens, autobanden e.d.); c. haarverf; d. chemische zuren (chloor, olie e.d.); e. plastic met kleurstoffen (bijvoorbeeld boodschappentas); f. inkt; g. plakband en lijm; h. vocht in combinatie met natuurlijke afvalstoffen (bijvoorbeeld plantenolie, riet e.d.); i. vloerkleden en vloermatten; j. weekmakers, onbehandeld hout en leer; k. scherpe of schurende materialen; l. alle producten die kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer; m. jute. 6. De wederpartij moet er bovendien voor zorgen dat: a. hij alleen ongedrukte stucloper of andere soorten kleurloze beschermingsmethoden gebruikt op de SOLO Gietvloer; b. hij extracten, koffie, wijn en overige vloeistoffen – met uitzondering van water – niet laat inweken/ uitdrogen op de vloer. De wederpartij dient deze extracten en vloeistoffen direct van de SOLO Gietvloer te verwijderen; c. hij viltjes plaatst onder meubels of andere zaken die in direct contact staan met de SOLO Gietvloer. 7. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 8. Vanwege de omloopsnelheid of de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat de gebruiker er niet voor in dat nabestelde zaken nog leverbaar zijn en/of qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en). 9. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 10. Geen beroep op de garantie is mogelijk indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zoals vermeld in de leden 5 en 6 van dit artikel en zoals vermeld in artikel 6.2 heeft voldaan. 11. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan. 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 13. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 14. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden. 5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 7. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een onvoldoende vlakke (onder)vloer die niet door de gebruiker is aangebracht. De gebruiker zal het onvoldoende vlak zijn van de (onder)vloer melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico van schade hierdoor te aanvaarden. 8. Evenmin is de gebruiker aansprakelijk voor schade ten gevolge van een niet permanent droge (onder)vloer, een van artikel 6 lid 1, sub m van deze algemene voorwaarden afwijkende temperatuur of luchtvochtigheid of ten gevolge van gebleken constructiefouten in het pand. 9. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden of de deugdelijkheid van de geleverde zaken. 10. Stelt de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf. 11. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 12. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. doordat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zoals vermeld in de artikelen 6.2, 12.5, en/of 12.6 heeft voldaan; b. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte (onderhoud)instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; c. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken of onvoldoende of onjuist onderhoud van het geleverde; d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; e. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; f. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker. 13. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden. 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 6. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 250,00, bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, is de gebruiker in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 4. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd
alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen. 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats. 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 8 oktober 2019

Offerte aanvragen